Selskabets historie

Selskabets  Historie


De Danske Forsvarsbrødre er direkte efterkommere af Våbenbrødrene. Det var veteraner fra Slesvigske Krige 1848 - 1850 og 1864, som dannede Våbenbroderforeningerne, dels for at vedligeholde det gode kammeratskab fra krigens år, dels for gennem deres foreninger at yde hjælp til syge og ofte invaliderede brødre og disses eventuelt trængende familiemedlemmer, men også for at dyrke deres fælles stærke følelser for fædrelandet og kongehus. Da kun de soldater, der havde deltaget i De Slesviske Krige, kunne optages som Våbenbrødre, stod det klart at tilgangen på et tidspunkt ville stoppe, og foreningerne derefter ganske langsomt ville dø.

Da der imidlertid stadig var stor interesse for at føre de gode formål og tanker videre - og der fortsat var behov for social hjælp og støtte - dannedes i sidste del af 1800 tallet de første FORSVARSBRODERSELSKABER, stiftet af gode og fremsynede danske mænd. Hurtigt bredte ideen sig, og som ringe i vandet dukkede Forsvarsbroderselskaberne op overalt i landet.

Lokal historie

Selskabet for Holstebro og Omegn er et af de ældste idet Selskabet blev stiftet den 14. juni 1885.


På foranledning af nogle ældre forhenværende soldater, indkaldtes gennem Holstebro's aviser  i juni 1885 til et møde med det formål at få stiftet  en  forsvarsbroderforening.

Der mødte ca. 50 personer, der enstemmigt vedtog dannelsen af  foreningen.

Et udvalg bestående af M. N. Høft, K. Frandsen, C. Sørensen, H. Seemann, P. C. Andersen og N. P. Lindholdt, nedsattes, med Frandsen som formand, til at udarbejde love - og iøvrigt til atføre foreningen ud i livet.

Ved den konstituerende generalforsamling i samme måned vedtoges det forelagte lovudkast næsten enstemmigt og 24 medlemmer indtegnede sig i foreningen der fik navnet:


»De danske Forsvarsbrødre for Holstebro og Omegn.«


Det første skridt bestyrelsen foretog, var at optage et lån i Holstebro Sparekasse på 150 kr.; foreningens første kassebeholdning.


Den første bestyrelse havde som formand: Løjtnant K. Frandsen, næstformand: H. Seemann, kasserer: Arrestforvarer Martin N. Høft, sekretær Th. Jensen, samt bestyrelsesmedlemmerne: M. Kristensen, N. P. Lindholdt og C. Sørensen.

Selskabet blev stiftet den 14. juni 1885.


Forsvarsbrødrenes formål er den dag i dag lige aktuelle, om end den sociale hjælp er overtaget af det offentlige. Men der er som ingensinde brug for alle gode kræfter i forsvarssagen.


Du kan se mere historie flere steder under Links/historie.


Derfor vil vi opfordre DIG til at melde dig ind i vort Selskab!